Πληροφορίες

 

Το Winelates είναι το μάθημα που συνδυάζει δύο βασικούς πυλώνες της μακροζωίας και της ευζωίας: τον ποιοτικό οίνο και την ευεργετική μέθοδο γυμναστικής Pilates. Όταν η ευεξία που χαρίζει η γυμναστική Pilates σμίγει με την απόλαυση ενός ποτηριού εκλεκτού οίνου, το αποτέλεσμα είναι ευεργετικό:
ΧΑΛΑΡΩΣΗ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ, ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗ
Το Winelates είναι ένα μάθημα που γίνεται για πρώτη φορά, τουλάχιστον για τα Ελληνικά δεδομένα. Κόντρα στον στρεσογόνο ρυθμό της σύγχρονης εποχής, μπορεί να λειτουργήσει ως προσωπική “στάση” ανεφοδιασμού. Αφορά όλες τις πτυχές που συνθέτουν την ύπαρξή μας και επιδρά στο σώμα, τη ζωτική ενέργεια, τον νου, το συναίσθημα, τη ψυχή και το πνεύμα. Απολαμβάνοντας τη βιωματική και ανατροφοδοτική εμπειρία του Winelates , οι αισθήσεις ενεργοποιούνται και οδηγούνται από τη χαλάρωση προς στην αίσθηση της προσωπικής πληρότητας.
Η έκκριση των ενδορφινών, ως αποτέλεσμα της ήπιας άσκησης, σε συνδυασμό με την απαλή ατμόσφαιρα, απογειώνει την γευσιγνωστική εμπειρία. Οι γευστικοί κάλυκες διεγείρονται και η οργανοληπτική απόλαυση επεκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα της αρωματικής παλέτας που διαθέτει ένας ποιοτικός οίνος. Αυτή η απολαυστική γνωριμία, διαφορετικών κάθε φορά, οινικών δημιουργημάτων, συνοδεύεται από τη μύηση σε μικρά και μεγαλύτερα μυστικά της Οινογευστικής Τέχνης.
Το Winelates -Pilates χωρίς σΟΙΝΟρα- εμπνεύστηκε και απέκτησε υπόσταση από τον Καθηγητή Φυσική Αγωγής και Γευσιγνώστη Νεκτάριο Μπέκα . Προσπάθειά του είναι η ανάδειξη της ιδέας ότι στην ολιστική-λειτουργική γυμναστική, όπως και στην απόλαυση του ποιοτικού οίνου, δεν υπάρχουν ούτε στεγανά, ούτε αυστηρά προκαθορισμένοι χώροι δράσης.
Η πρόταση του Νεκτάριου Μπέκα , Winelates , είναι ουσιαστικά μια ολιστική πρόταση άσκησης που δεν εγκλωβίζεται σε παρωχημένες και μονοδιάστατες αντιλήψεις. Ως εναλλακτική προσέγγιση ευζωίας, αναδεικνύει τα ευεργετήματα που προσφέρει η σύζευξη δύο υπέροχων κόσμων, της Γυμναστικής και του Οίνου, δεδομένου ότι η καλή υγεία προσεγγίζεται σφαιρικά και ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Το Winelates , ως αντίδοτο στην τοξικότητα και το αδιάκοπο κυνήγι που επιβάλλει η καθημερινότητα, ενδείκνυται για όλους τους ενήλικες, ανεξαρτήτως του επιπέδου της φυσικής τους κατάστασης.
{Οι φροντισμένες στιγμές χαλάρωσης προσφέρονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ύστερα από κράτηση θέσης.}

 

-English

 

Winelates-Pilates χωρίς σΟΙΝΟρα- is a lesson combining two main pillars of longevity and welfare: quality wine and the accredited Pilates fitness method. When the euphoria of the Pilates Gym combines with the enjoyment of a glass of fine wine, the result is beneficial to the spirit:

RELAXATION PLEASURE REVITALIZATION

Winelates is a lesson for the first time, at least for Greek data. Against the stressful rhythm of modern times, it can act as a counterbalance. It concerns all aspects that make up our being and affect the body, the vital energy, the mind, the emotion, the soul and the spirit. Enjoying the experiential and rewarding experience of Winelates, the senses are energized and driven by relaxation to the sense of personal fulfillment.

The secretion of endorphins, as a result of mild exercise, combined with the gentle atmosphere, starts off and amplifies the tasting experience. The taste buds of the mouth are stimulated and the organoleptic delight extends to the whole spectrum of the aromatic pallet featuring a quality wine. This delightful contact, different from each other, of wine creations, is accompanied by the initiation into the small and big secrets of Wine Tasting Art.

Winelates - Pilates χωρίς σΟΙΝΟρα - was inspired and given life by the Teacher of Physical Education and Taster Nektarios Bekas . His attempt is to highlight the idea that, in holistic-functional gymnastics, as well as in the enjoyment of quality wine, there are neither leaky nor strictly predetermined areas of action.

The proposal of Nektarios Bekas , Winelates , is essentially a holistic exercise proposition that is not trapped in obsolete and one-dimensional perceptions. As an alternative to welfare, it highlights the benefits offered by the combination of two wonderful worlds, Gymnastics and Wine, given that good health is approached globally as a single and indivisible whole. Winelates , as an antidote to the toxicity and unceasing hunting imposed by everyday life, is suitable for all adults, regardless of their physical state.

{Careful moments of relaxation are available on specific dates and after booking.}

 

Συνεργάτες